OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adam Koszelski

Imię ojca: Osip

Rok urodzenia: 1867

Miejsce urodzenia: Suchorieczje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tomski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Rownyj

Powiat, rejon, ujezd, okręg: parabielski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 03.10.1938

Wyrok: 02.11.1938

Oskarżenie: działalność kontrrewolucyjna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 02.03.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego