OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Pius Łastowski

Imię ojca: Andrzej

Rok urodzenia: 1882

Miejsce urodzenia: Michniczi

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wilejski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: monter

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1924-1937

Areszt: 04.11.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938