OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Trofim Łozowski

Imię ojca: Jakub

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Bieławicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: słonimski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Czegła

Powiat, rejon, ujezd, okręg: paszski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: zwrotniczy

Miejsce pracy - miejscowość: Ojat

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 25.08.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-7-9-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938