OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Markisz

Imię ojca: Maciej

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Białystok

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kriwoszeiński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Białystok

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kriwoszeiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 20.10.1938

Wyrok: 02.11.1938

Oskarżenie: działalność kontrrewolucyjna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 00.05.1963

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego