OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adam Bitny-Szlachto

Imię ojca: Martyn

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Kobyliczki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Narodowość: Polak

Zawód: robotnik

Miejsce pracy - miejscowość: Smoleńsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 19.07.1937

Wyrok: 21.09.1937

Organ Sądzący: NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 25.09.1937

Rehabilitacja: 20.09.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Woroneskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 10739-s