OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adrian Piotrowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1898

Miejsce urodzenia: Wilno

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: kierownik literacki

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1921-1922

Areszt: 10.07.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-7 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938