OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Romanowski

Imię ojca: Ksawery

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Wyszki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dwiński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: ślusarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 02.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938