OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Samusiewicz

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1910

Miejsce urodzenia: Jurkowicze

Powiat, rejon, ujezd, okręg: żytkowicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Ługa

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: wojskowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: wykluczony z WKP(b) 1937

Areszt: 04.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1b kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938