OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Bokszanin

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Syrica

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tołoczyński

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Zawód: kierownik biblioteki

Miejsce pracy - miejscowość: Zyklino

Miejsce pracy - rejon: smoleński

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 20.08.1937

Wyrok: 21.09.1937

Organ Sądzący: NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 25.09.1937

Rehabilitacja: 20.09.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Woroneskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 10739-s