OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Sobolew

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1908

Miejsce urodzenia: Nowo-Ilinka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 21.03.1938

Wyrok: 02.11.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 00.01.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego