OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Szczęsnowicz

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Żirowice

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kupawna

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Wykształcenie: średnie duchowne

Zawód: diakon

Miejsce pracy - miejscowość: Kupawino

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 12.11.1937

Wyrok: 19.11.1937

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: działalność kontrrewolucyjna

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.11.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski