OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Chomicki

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Siedlec

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 24.03.1938

Wyrok: 02.11.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 00.01.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego