OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Roman Węgrewicz

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Dniepropietrowsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Awiagorodok

Zawód: student

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1930-1932

Areszt: 01.11.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938