OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Woźniak

Imię ojca: Władysław

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Warszawa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Witebsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: planista

Miejsce pracy - miejscowość: Witebsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt: 21.07.1938

Wyrok: 02.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 16.11.1963

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 12691-P