OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Gawiłowski

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1911

Miejsce urodzenia: Woskresienka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: nowosybirska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tiażyński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 02.09.1938

Wyrok: 02.11.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 00.05.1963

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego