OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Dobkiewicz

Imię ojca: Paweł

Rok urodzenia: 1898

Miejsce urodzenia: Wieliż

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: smoleńska

Narodowość: Polak

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 27.08.1937

Wyrok: 17.09.1937

Organ Sądzący: NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58 - 6

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 25.09.1937

Rehabilitacja: 16.01.1967

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 19738-s