OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Drozd

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Nowosiele

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: święciański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Leningrad

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 17.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 19-58-8, 58-9-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938