OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Drozdow

Imię ojca: Mikołaj

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Plussa

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1918-1937

Areszt: 14.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1a--11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938