OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kuźma Jewstratienko

Imię ojca: Jerzy

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Jesinowat

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: jekaterynosławska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 27.04.1937

Wyrok: 02.11.1938

Oskarżenie: art. 58-02, polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 00.01.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego