OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Zaremba

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1903

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Pawłowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zyrjański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.06.1937

Wyrok: 16.09.1937

Oskarżenie: Związek Ocalenia Rosji

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 25.09.1937

Rehabilitacja: 06.08.1971

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego