OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Zenek

Imię ojca: Jakub

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Lwów

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: pułkownik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1919-1937

Areszt: 22.05.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1b-10-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938