OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konstanty Ziniewicz

Imię ojca: Julian

Rok urodzenia: 1900

Miejsce urodzenia: Panarnicy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: suwalska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krasnogwardiejsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: emeryt

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 14.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938