OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bazyli Joda

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Jackowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oszmiański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 17.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938