OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Kardo

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Korytnica

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorodok

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gorodocki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: inspektor

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt: 17.12.1937

Wyrok: 21.01.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 21.04.1970

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 13836-P