OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Karłowski

Imię ojca: Ludwik

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Tulczyn

Kraj, republika ZSRR: Ukraina

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Szum

Powiat, rejon, ujezd, okręg: niżnieudiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Wykształcenie: małopiśmienny

Zawód: kucharz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 15.11.1937

Wyrok: 28.08.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. art. 58-1 "a", 58-9, 58-11 kk RFSRR

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 12.08.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 7505