OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Kierbiec

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Kazancewo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: asinowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 25.03.1938

Wyrok: 02.11.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 00.01.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego