OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Deklaracja dostępności

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ofiary antypolskiego terroru w Związku Sowieckim 1934-1938.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Multimedia nie są dostępne. Multimedia zostały opublikowane przed dniem 2020-09-23.

Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne nie są dostępne. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne zostały opublikowane przed dniem 2018-09-23.

Multimedia nadawane na żywo oraz mapy nie są dostępne. Multimedia nadawane oraz mapy na żywo są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:

  • które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  • których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony

- nie są dostępne. Treści te są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:

  • wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu; lub
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych

- nie są dostępne. Treści te są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 2019-09-23 przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji nie są dostępne. Treści te są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Maciej Wyrwa, wyrwa@mieroszewski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 222950042.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zajmuje pomieszczenia na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. Budynek Centrum Jasna usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście, w ścisłym centrum Warszawy, otoczony ulicami: Świętokrzyską, Jasną i Moniuszki. Budynek Centrum Jasna jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do budynku Centrum Jasna można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest metrem linią M1 – przystanek Świętokrzyska lub linią M2 – przystanek: Świętokrzyska, autobusem – przystanek: Jasna 01 lub tramwajem – przystanek Metro Świętokrzyska 06.

Budynek Centrum Jasna posiada dwa wejścia: od ul. Świętokrzyskiej oraz od rogu ul. Jasnej i ul. Moniuszki. W celu dojścia do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego należy przejść przez wejście od ul. Świętokrzyskiej. Hol wejściowy z drzwiami obrotowymi. Drzwi wejściowe szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo wejściowe.

Pełna kontrola dostępu do budynku Centrum Jasna, całodobowa ochrona budynku Centrum Jasna, monitoring przemysłowy korytarzy w budynku Centrum Jasna. Recepcja i informacja znajduje się w holu wejściowym naprzeciw wejścia od ul. Świętokrzyskiej. W głębi holu wejściowego znajduje się prostopadle położony przedsionek, w którym po prawej stronie dostępne są trzy szybkobieżne windy (dwie windy osobowe i jedna winda osobowo-towarowa), a po lewej stronie jedna klatka schodowa. Przejście nie jest zabezpieczone bramkami przejściowymi.

Hol wejściowy, przedsionek prostopadle położony do holu wejściowego, korytarz na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna oraz drzwi wejściowe do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego są dostępne dla osób na wózkach. Drzwi bez progów.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego przy wejściu do budynku Centrum Jasna oraz do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego w budynku Centrum Jasna po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 22 295 00 30, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Centrum /CPRDiP/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@mieroszewski.pl.

Do korytarza na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna prowadzą schody bez platformy przyschodowej. Do korytarza na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna można się dostać za pośrednictwem windy, dostępnej dla osób na wózkach. System windowy składa się z dwóch wind osobowych oraz jednej windy osobowo-towarowej.

Wejście do budynku Centrum Jasna od ul. Świętokrzyskiej jest przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych.

W holu wejściowym i przedsionku prostopadle położonym do holu wejściowego od ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej, na korytarzu na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W holu wejściowym i przedsionku prostopadle położonym do holu wejściowego od ul. Świętokrzyskiej, na korytarzu na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W holu wejściowym do budynku Centrum Jasna od rogu ul. Jasnej i ul. Moniuszki znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W otoczeniu budynku Centrum Jasna zostały wyznaczone ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ciągu ul. Jasnej wyznaczono trzy ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pomiędzy ul. Świętokrzyską a ul. Moniuszki (sposób parkowania: skośne) oraz jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe pomiędzy ul. Moniuszki i ul. Sienkiewicza (sposób parkowania: skośne). W ciągu ul. Świętokrzyskiej wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pomiędzy ul. Szkolną a ul. Jasną (sposób parkowania: równoległe) oraz dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych pomiędzy ul. Jasną a pl. Powstańców Warszawy (sposób parkowania: skośne).

Do budynku Centrum Jasna i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.