OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Korotkiewicz

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1872

Miejsce urodzenia: Orechowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Narodowość: Polak

Powiat, rejon, ujezd, okręg: szegarski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.02.1938

Wyrok: 23.04.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 08.09.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego