OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Koszelski

Imię ojca: Włodzimierz

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Suchorieczje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tomski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Suchorieczje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tomski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 08.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 08.08.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego