OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jakub Krupko

Imię ojca: Aleksy

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Świszcze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: prużański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: stróż

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 13.03.1938

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 01.06.1938

Rehabilitacja: 00.09.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego