OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ludwik Kuklik

Imię ojca: Jakub

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Białystok

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Psków

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Psków

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-7-9-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938