OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Michał Kulesz

Imię ojca: Prokop

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Albińsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bobrujski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Poseniewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kożewnikowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: cieśla

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 13.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 04.11.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego