OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Teodor Kunda

Imię ojca: Onufry

Rok urodzenia: 1885

Miejsce urodzenia: Buzuny

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: prużański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Orzeł

Wykształcenie: niższe

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Orzeł

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: wykluczony z WKP(b) 1937

Areszt: 20.10.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: działalność wywrotowa i agitacja antysowiecka

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 09.07.1966

Organ rehabilitujący: Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie