OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisław Lewandowski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Samara

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Samara

Zawód: wykładowca

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 16.09.1937

Wyrok: 26.11.1937

Organ Sądzący: UNKWD Obwodu Kujbyszewskiego

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: sprawę karną umorzono z powodu braku dowodów winy

Śmierć: 11.06.1938

miejscowość: Kujbyszew

Rehabilitacja: 00.05.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy PriWO

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Samarskiego