OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Łoś-Łosiew

Imię ojca: Dominik

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Gatczina

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1918-1937

Areszt: 22.06.1937

Wyrok: 03.12.1937

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR, sesja wyjazdowa w Leningradzie

Oskarżenie: art. 58-7-8-11 kk RFSRR

Śmierć: 03.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938