OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Andrzej Manziuk

Imię ojca: Grzegorz

Rok urodzenia: 1901

Miejsce urodzenia: Zimna

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: lubelska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tomaszowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tuła

Wykształcenie: niższe

Zawód: ślusarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 29.08.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: zorganizowana działalność kontrrewolucyjna

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 23.05.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Tulskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie