OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Martyniak

Imię ojca: Andrzej

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Wisli

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Staro-Kuskowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: asinowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 13.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 00.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego