OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Massur

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Kaczałowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: lwowska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: skałacki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tuła

Wykształcenie: niższe

Zawód: ślusarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 31.03.1937

Wyrok: 20.06.1937

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: szkodnictwo, akty terroru

Śmierć: 21.06.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 21.07.1956

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie