OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konstanty Macewicz

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Białystok

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: murarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt: 00.10.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 71 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 10.12.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 11146-s