OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kazimierz Odyniec

Imię ojca: Osip

Rok urodzenia: 1870

Miejsce urodzenia: Stajki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: średnie

Zawód: agronom-kosultant

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 07.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: agent polski

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 10.04.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego