OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Oliniewicz

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Siestrorieck

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kireńsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Wykształcenie: niższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 11.02.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. 58-10, 58-11 kk RFSRR

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

miejscowość: Kireńsk

Rehabilitacja: 06.10.1956

Organ rehabilitujący: prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 4736