OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Pawłowski

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Uzda

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Szkłow

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Wykształcenie: wyższe

Zawód: lekarz-chirurg

Areszt: 14.01.1938

Wyrok: 26.02.1938

Organ Sądzący: organ sądowy

Oskarżenie: art. 72, 68 - agitacja antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 30.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Mohylewskiego, 14070-SN