OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Poliszczuk

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Blizny

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Czełbas

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kaniewski

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: pracownik kolei

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 02.11.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: Komisja przy NKWD ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna agitacja nacjonalistyczna, oczernianie przywódców WKP(b) i rządu

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 10.03.1959

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe ds. Karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego