OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Andrzej Rudkowski

Imię ojca: Damian

Rok urodzenia: 1882

Miejsce urodzenia: Łyski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: słonimski

Narodowość: Rosjanin (Polak)

Miejsce zamieszkania: Czeremchowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Wykształcenie: niższe

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Czeremchowo

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 08.02.1938

Wyrok: 26.02.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. 58-7, -10 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 02.06.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Irkuckiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 14870