OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Sajkowski

Imię ojca: Maciej

Rok urodzenia: 1871

Miejsce urodzenia: Stojkiszki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: trocki

Narodowość: Polak (Litwin)

Miejsce zamieszkania: Orzeł

Wykształcenie: małopiśmienny

Zawód: pracownik kolei

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 01.11.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: oczernianie władzy radzieckiej

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 15.05.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Orłowskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie