OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Sala

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Barzdyn

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: monter

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.10.1937

Wyrok: 20.11.1937

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 02.12.1937

Rehabilitacja: 09.09.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego