OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Paweł Starszynowski

Imię ojca: Jakub

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Zaguża

Powiat, rejon, ujezd, okręg: będziński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kursk

Wykształcenie: niższe

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Kursk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: wykluczony z WKP(b) 1935

Areszt: 04.11.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: agitacja antysowiecka i dywersja na kolei

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 19.12.1956

Organ rehabilitujący: Kolegium ds. Transportu Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie