OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bolesław Trzciński

Imię ojca: Ludwik

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Pomiechowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Witebsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: średnie

Miejsce pracy - miejscowość: Witebsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt: 09.02.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 72, 76 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 14.11.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 11967-P