OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Mikołaj Usowicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1911

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Zawód: student

Miejsce pracy - miejscowość: Moskwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 22.03.1937

Wyrok: 19.06.1937

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: antysowiecka terrorystyczna organizacja faszystowska

Śmierć: 20.06.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 01.12.1956

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie