OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Bortnowski

Imię ojca: Hilary

Rok urodzenia: 1900

Miejsce urodzenia: Izabełowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: woronowicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Izobełowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Wykształcenie: niższe

Zawód: maszynista

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 10.04.1938

Wyrok: 05.06.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: propaganda kontrrewolucyjna

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 05.02.1990

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski